You are currently viewing 【河裡找缽】

【河裡找缽】

從前有個人坐船渡海,掉了一個銀缽在海中,當時他想:
「我現在在水上做個記號,先不管它,之後再找。」

過了兩個月,船航行到了斯里蘭卡,此人看見一條河,便跳入當中找缽。

大家問他:「你要幹什麼?」
「我之前丟了缽,現在要找回來。」
「在哪裡丟的?」
「剛入海時丟的。」
「丟多久了?」
「兩個月了。」
「都丟了兩個月,怎麼在這裡找呢?」
「缽掉時我在水上做了記號,那時做記號的水和現在的水一樣,所以在這裡找。」

大家笑道:「水縱然一樣,但你是在別的地方丟的,怎麼能在這裡找到呢?」

◎ 原文:
昔有人乘船渡海,失一銀釪墮於水中,即便思念:「我今畫水作記,捨之而去後當取之。」
行經二月到師子諸國,見一河水,便入其中覓本失釪。
諸人問言:「欲何所作?」
答言:「我先失釪今欲覓取。」
問言:「於何處失?」
答言:「初入海失。」
又復問言:「失經幾時?」
言:「失來二月。」
問言:「失來二月,云何此覓?」
答言:「我失釪時畫水作記,本所畫水與此無異,是故覓之。」
又復問言:「水雖不別,汝昔失時乃在於彼,今在此覓何由可得?」
爾時眾人無不大笑。亦如外道不修正行,相似善中橫計苦困,以求解脫,猶如愚人失釪於彼而於此覓。
(出自《百喻經.乘船失釪喻》)

有的人不在正因上努力,反而固執地在似是而非的修行中尋求解脫,如同丟缽的人一樣。

#百喻經(071)

按讚隨喜,分享傳播善!

傳燈寺GEBIS: https://pei.gebis.org/