You are currently viewing 【普同恭敬,作師所喜】

【普同恭敬,作師所喜】

從前,有個非常有智慧的老師,帶著兩個很聰明又好學的徒弟,唯一美中不足的是,這兩個徒弟非常不和睦,天天不是吵嘴就是打架,就連他們老師也是莫可奈何。

一天,老師病了,躺在床上不能動,一個學生跑過來,替老師按摩右腳,不一會兒,另一個學生也來了,幫老師按摩左腳。

先來的學生看了,非常氣憤,竟然忘了自己在幫老師按摩,搬起地上的大石頭,朝左腳砸過去,把左腳砸斷了。另一個學生也不甘示弱,過來把右腳也折斷了。就這樣,一來一往,僵持不下,最後把老師弄得奄奄一息。

同樣,學習大乘法的人們,不應該輕蔑小乘法,乃至大乘法中,各宗各派也都不應互相輕蔑,應該互相恭敬、學習,才有可能使導師釋迦世尊的教法,久住於世。

◎ 原文:
譬如一師有二弟子,其師患脚,遣二弟子人當一脚隨時按摩。其二弟子常相憎嫉,一弟子行,其一弟子捉其所當按摩之脚以石打折;彼既來已,忿其如是,復捉其人所按之脚尋復打折。

佛法學徒亦復如是,方等學者非斥小乘,小乘學者復非方等,故使大聖法典二途兼亡。
(《百喻經.師患腳付二弟子喻》)

~《百喻經》系列048

其他百喻經》系列:https://pei.gebis.org/?s=%E7%99%BE%E5%96%BB%E7%B6%93


按讚隨喜,分享傳播善!

傳燈寺GEBIS: https://pei.gebis.org/