You are currently viewing 【假裝洗完澡】

【假裝洗完澡】

曾經有個國王制定一條法律:只要是本國的婆羅門皆須保持清潔,否則就得罰苦役。

有位婆羅門拿了個空水盆,自稱都已清洗乾淨,當別人為他的空水盆盛水時,他反而把水倒掉。他為了避免苦役,但又不想洗澡,所以提個空盆裝模作樣。

有人懷著不良的動機進入佛門,表相上似乎是個規矩的佛教徒,暗地裡的行為卻與佛法背道而馳,就如提著空水盆的婆羅門。

◎ 原文:
昔有國王設於教法,諸有婆羅門等在我國內制抑洗淨,不洗淨者,驅令策使種種苦役。
有婆羅門空捉澡灌,詐言洗淨,人為其著水即便瀉棄。便作是言:「我不洗淨王自洗之。」
為王意故用避王役,妄言洗淨實不洗之。
出家凡夫亦復如是,剃頭染衣內實毀禁,詐現持戒望求利養,復避王役,外似沙門,內實虛欺,如捉空瓶但有外相。
(出自《百喻經.出家凡夫貪利養喻》)

#百喻經(074)

其他百喻經》系列:https://pei.gebis.org/?s=%E7%99%BE%E5%96%BB%E7%B6%93

按讚隨喜,分享傳播善!

傳燈寺GEBIS: https://pei.gebis.org/